Navigation

Physikkolloquium: Abschiedskolloquium Prof. Dr. U. Heber

Jun 24
June 24, 2020 12:00 pm - 1:00 pm
Hörsaal H, Staudtstr. 5, Erlangen

Sprecher: Prof. Dr. Stefan Dreizler, Universität Göttingen

Kontakt: Prof. Dr. Jörn Wilms