Navigation

Felix Kampmann

  • Organization: Institut für Physik der Kondensierten Materie
  • Working group: Lehrstuhl für Experimentalphysik (Prof. Dr. Maultzsch)
  • Email: felixkampmann@mailbox.tu-berlin.de
  • Address:
    Erwin-Rommel-Straße 1
    91054 Erlangen